Önüm bilimleri

 • Wrazyp boljak ýazgy näme?

  Wrazyp boljak ýazgy näme?

  Wrazylyp bilinýän ýazgylar, ulanyjylara dürli maksat bilen belliklere ýa-da ýüzlere maglumat ýazmaga ýa-da girizmäge mümkinçilik berýän tehnologiýa degişlidir.Adatça akylly bellikler ýa-da elektron syýa ýaly maglumatlary görkezip we saklap bilýän ýöriteleşdirilen materiallaryň ulanylmagyny öz içine alýar.Wrazylyp bilinýän ýazgylar becomin ...
  Koprak oka
 • Göni ýylylyk belligi VS ýylylyk geçiriş belligi

  Göni ýylylyk belligi VS ýylylyk geçiriş belligi

  Termiki bellikler we termiki geçiriş bellikleri ştrih-kodlar, tekst we grafika ýaly maglumatlary çap etmek üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, çap etmek usullary we çydamlylygy bilen tapawutlanýar.Malylylyk bellikleri: Bu ýazgylar, adatça, gämi ýaly etiketkanyň ömri gysga bolan programmalarda ulanylýar.
  Koprak oka
 • Malylylyk belligi näme?

  Malylylyk belligi näme?

  Malylylyk ýazgylary, termiki stiker bellikleri diýlip hem atlandyrylýar, önümleri, paketleri ýa-da gaplary bellemek üçin ulanylýan stiker ýaly materiallar.Termiki printer diýilýän ýörite printer bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Malylylyk bellikleriniň iki esasy görnüşi bar: termiki bellikler we termiki geçiriş belligi ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyl üçin ynanmaýan doňduryjy bellikler!

  2023-nji ýyl üçin ynanmaýan doňduryjy bellikler!

  2023-nji ýyldaky iň ýokary doňduryjy bellikleri tapyň.Guramaçylykly boluň we doňdurylan zatlaryňyzy bu ajaýyp mugt bellik opsiýalary bilen garyşdyrmaň.Bulaşyk we tertipsiz doňduryjy ýazgylardan ýadadyňyzmy?Indi seretme!2023-nji ýylda ynanyp bolmajak doňduryjy belliklerimiziň sanawyny hödürlemek. T ...
  Koprak oka
 • A4 kagyzy nädip saýlamaly

  A4 kagyzy nädip saýlamaly

  Printerler üçin amatly A4 kagyz, adatça has galyň we käbir printerlerde ýörite A4 kagyzy bar.Şonuň üçin A4 kagyzy satyn almazdan ozal printeriň görkezme gollanmasyny üns bilen okamaly.A4 kagyzyň 70gsm, 80gsm we 100gsm ýaly köp galyňlygy bar.Galyň näçe galyň ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk bilegi

  Lukmançylyk bilegi

  Lukmançylyk duýduryşyny kesgitleýji bilek, hassany tanamak üçin ulanylýan we dürli reňkler bilen tapawutlanýan hassanyň bilegine geýilýän özboluşly şahsyýetdir.Onda näsagyň ady, jynsy, ýaşy, bölümi, palatasy, düşek belgisi we beýleki maglumatlar bar....
  Koprak oka
 • QR kod belligi

  QR kod belligi

  QR kodlary adaty ştrih-kodlara garanyňda az ýer ulanyp köp mukdarda maglumatlary kodlaýar.Ulanyjylar bellikler ýa-da syýa ýaly sarp edilýän zatlary tygşytlap bilerler.Mundan başga-da, beýleki ştrih-kodlaryň iň uly ululygyna ýetýän gaty ownuk önümler ýa-da tegelek ýüzler üçin amatlydyr.Üstünlikleri ...
  Koprak oka
 • Sanly çap etmek tendensiýa öwrüldi

  Sanly çap etmek tendensiýa öwrüldi

  Gaplamak çap edilmegine bolan isleg artýar we gaplaýyş çap bazaryndaky geleşik mukdarynyň 2028-nji ýylda 500 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine garaşylýar. Azyk senagatyna, derman senagatyna we şahsy ideg pudagyna uly isleg bar ...
  Koprak oka
 • Geljekdäki hyzmatdaşlyk

  Geljekdäki hyzmatdaşlyk

  Kompaniýa “Starbucks” bilen hyzmatdaşlyk etmekçi. “Starbucks” -y premium kassa kagyzy we ýazgylary bilen üpjün ediň.“Starbucks” tarapyndan ulanylýan ýazgylar termiki bellikler. Näme üçin termiki bellikleri ulanýarsyňyz? Termal bellikler ştrih-kod lentalaryny ulanmagy talap etmeýär. Bu gaty amatly we ...
  Koprak oka
 • Şampun belligi

  Şampun belligi

  Şampun çüýşesiniň belgilemegi önüm maglumatlaryny sarp edijilere ýetirmek üçin möhüm prosesdir.Şampun çüýşesindäki ýazgy, şampunyň özüne laýyk saç görnüşi, çüýşedäki önümiň mukdary, möhleti we düzüm sanawy barada maglumat berýär.Wah ...
  Koprak oka
 • Täze zawod

  Täze zawod

  Önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin.Şereketimiz zawody giňeldýär.Täze zawod 6000㎡ meýdany tutýar.Täze zawod aprel aýynda önümçilige başlar diýlip garaşylýar.Täze ofis henizem gurulýar we tamamlanmagyna garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Tejribesi we tejribesi bolan bellik öndürijileri

  Tejribesi we tejribesi bolan bellik öndürijileri

  Senagat belligi Beýleki kompaniýalar öz bellikleriniň estetikasy barada alada edip bilseler-de, gowy ýerleşdirilen ýazgylaryň betbagtçylyklary azaldyp biljekdigini, sarp edijileri howpsuz saklap biljekdigini we kompaniýanyňyzyň saglyk we howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelmegini üpjün edip biljekdigini bilýärsiňiz.Şeýle-de bolsa, gowy ýerleşdirilen bellik gabyk bolsa, ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3