Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1998-nji ýylda döredilen Şanhaý Kaidun Office Equipment Co., Ltd. senagaty we söwdany birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Baş edara we marketing merkezi Şanhaýda, önümçilik we gaýtadan işlemek bazasy Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde ýerleşýär.Kompýuter çap kagyzy, kassir kagyzy, göçürme kagyzy, printer toner deprek, stiker belligi, ştrih-kod uglerod lentasy, R&D möhürleýji lenta, önümçilik, gaýtadan işlemek we satuw bilen meşgullanýar.

Köp ýyl bäri "adamlara gönükdirilen" korporatiw pelsepä eýerip, kompaniýa 2015-nji ýylda 1SO9001-2008 hil ulgamy sertifikatyny we 14001 daşky gurşaw ulgamy sertifikatyny üstünlikli geçdi. Önümiň hili ajaýyp, içerde we daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär.

fotobank
fotobank (1)

25 ýyllyk ösüşden soň, kompaniýanyň Pekinde, Şanhaýda, Wuhan, Hangzhou we Hytaýyň beýleki iri şäherlerinde dokuz şahamçasy bar.150-den gowrak hünärmen we tehniki işgär, işgärleriň 5-15 ýyllyk önümçilik we dolandyryş tejribesi, önüm tehnologiýasy we hili has ýokary talaplara eýe.Ajaýyp önümçilik we satuw topary bilen, pudak bäsleşiginde iň esasy bäsdeşlige eýe.

Zawod önümçilik ussahanasy 3500 inedördül metr, ammar 3700 inedördül metr, her dürli ýöriteleşdirilen önümleri öndürmek we gaýtadan işlemek üçin amatly 100-den gowrak her dürli önümçilik enjamlary we ýokary akym we aşaky üpjünçilik zynjyry ulgamy bar, global müşderiler üçin çalt we amatly "gapydan-gapy" hyzmatyny bermek.

Kompaniýa, materiallaryň durnuklylygyny üpjün etmek üçin birnäçe içerki material üpjün edijiler bilen strategiki hyzmatdaşlygy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy we satyn alyş siklinde, mukdarynda, bahasynda, hiliniň barlagynda we beýleki ugurlarynda umumy artykmaçlyklara eýe.

Birnäçe ýyl bäri kompaniýa ylymda we tehnologiýada yzygiderli täzelik edýär we ekologiki daşky gurşawy goramaga üns berýär.Kompaniýa hemişe ilki bilen müşderi ýörelgesine eýerer we içerde we daşary ýurtda ofis we çaphana esbaplaryny ajaýyp toplumlaýyn üpjün ediji bolmaga çalyşar.

fotobank (1)
fotobank (2)

Hyzmatdaşlyk ýagdaýlary

1-21

Delixi: Biziň kompaniýamyz we Delixi 2018-nji ýylda hyzmatdaşlyga başladylar. Kompaniýamyz Delixi üçin ştrih-kod lentasyny taýýarlady.Jemi geleşigiň mukdary 2,14 million ABŞ dollaryna ýetdi. Bu lent sintetiki kagyzda we kagyz kagyzlarynda çap etmek üçin ulanylyp bilner. Çap edilenden soň uglerod lentasynyň çyzylmazlygy meselesini çözýär.Iki tarap hem hyzmatdaşlyga örän şat.Şereketimiz Delixi şäherine 2985 ABŞ dollary bolan 2 sany Zebra senagat printerini sowgat etdi.

1-31

KFC: Kompaniýa 2021-nji ýyldan bäri KFC bilen hyzmatdaşlyk edýär. KFC üçin termiki bellikleri we termiki kassa kagyzlaryny beriň.Jemi geleşigiň mukdary 1,35 million ABŞ dollaryna ýetdi.Hiç haçan gaýdyp gelmek meselesi we hil meselesi bolmady.

1-11

Burger King:Bu kompaniýa 2019-njy ýyldan bäri Burger King bilen hyzmatdaşlyk edýär. Burger King-ä köp mukdarda kassa kagyzy we kompýuter printer kagyzy bilen üpjün etdi. Jemi geleşik mukdary 4,6 million ABŞ dollaryna ýetdi. Ajaýyp hyzmatymyz sebäpli.Burger King bize beýleki zatlaryň çeşmesini bermegine kömek etmegi tabşyrýar.Mysal üçin: eşikler, ellikler, ýuwulýan ýassyklar, kassa kagyzy, ýag süzgüç kagyzy we ş.m. Hytaýda beýleki harytlary satyn almaga kömek etmegimizi sorap bilersiňiz.