Habarlar

 • A4 kagyzy nädip saýlamaly

  A4 kagyzy nädip saýlamaly

  Printerler üçin amatly A4 kagyz, adatça has galyň we käbir printerlerde ýörite A4 kagyzy bar.Şonuň üçin A4 kagyzy satyn almazdan ozal printeriň görkezme gollanmasyny üns bilen okamaly.A4 kagyzyň 70gsm, 80gsm we 100gsm ýaly köp galyňlygy bar.Galyň näçe galyň ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk bilegi

  Lukmançylyk bilegi

  Lukmançylyk duýduryşyny kesgitleýji bilek, hassany tanamak üçin ulanylýan we dürli reňkler bilen tapawutlanýan hassanyň bilegine geýilýän özboluşly şahsyýetdir.Onda näsagyň ady, jynsy, ýaşy, bölümi, palatasy, düşek belgisi we beýleki maglumatlar bar....
  Koprak oka
 • QR kod belligi

  QR kod belligi

  QR kodlary adaty ştrih-kodlara garanyňda az ýer ulanyp köp mukdarda maglumatlary kodlaýar.Ulanyjylar bellikler ýa-da syýa ýaly sarp edilýän zatlary tygşytlap bilerler.Mundan başga-da, beýleki ştrih-kodlaryň iň uly ululygyna ýetýän gaty ownuk önümler ýa-da tegelek ýüzler üçin amatlydyr.Üstünlikleri ...
  Koprak oka
 • Sanly çap etmek tendensiýa öwrüldi

  Sanly çap etmek tendensiýa öwrüldi

  Gaplamak neşirine bolan isleg artýar we gaplaýyş çap bazaryndaky geleşik mukdarynyň 2028-nji ýylda 500 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine garaşylýar. Azyk senagatyna, derman senagatyna we şahsy ideg pudagyna uly isleg bar ...
  Koprak oka
 • Geljekdäki hyzmatdaşlyk

  Geljekdäki hyzmatdaşlyk

  Kompaniýa “Starbucks” bilen hyzmatdaşlyk etmekçi. “Starbucks” -y premium kassa kagyzy we ýazgylary bilen üpjün ediň.“Starbucks” tarapyndan ulanylýan ýazgylar termiki bellikler. Näme üçin termiki bellikleri ulanýarsyňyz? Termiki bellikler ştrih-lentalary ulanmagy talap etmeýär. Bu gaty amatly we ...
  Koprak oka
 • Şampun belligi

  Şampun belligi

  Şampun çüýşesiniň belgilemegi önüm maglumatlaryny sarp edijilere ýetirmek üçin möhüm prosesdir.Şampun çüýşesindäki ýazgy, şampunyň özüne laýyk gelýän saç görnüşi, çüýşedäki önümiň mukdary, möhleti we düzüm sanawy barada maglumat berýär.Wah ...
  Koprak oka
 • Täze zawod

  Täze zawod

  Önümçilik kuwwatyny giňeltmek üçin.Şereketimiz zawody giňeldýär.Täze zawod 6000㎡ meýdany tutýar.Täze zawod aprel aýynda önümçilige başlar diýlip garaşylýar.Täze ofis henizem gurulýar we tamamlanmagyna garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Tejribesi we tejribesi bolan bellik öndürijileri

  Tejribesi we tejribesi bolan bellik öndürijileri

  Önümçilik belligi Beýleki kompaniýalar öz bellikleriniň estetikasy barada alada edip bilseler-de, gowy ýerleşdirilen ýazgylaryň heläkçilikleri azaldyp biljekdigini, sarp edijileri howpsuz saklap biljekdigini we kompaniýanyňyzyň saglyk we howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelmegini üpjün edip biljekdigini bilýärsiňiz.Şeýle-de bolsa, gowy ýerleşdirilen bellik gabyk bolsa, ...
  Koprak oka
 • Azyk we içgi pudagy möhüm bazar paýyna eýe

  Azyk we içgi pudagy möhüm bazar paýyna eýe

  Soňky ýyllarda başlangyç kärhanalarynyň sanynyň yzygiderli köpelmegi, dürli önümleriň öndürilmegi we adamlaryň azyk we içgilere bolan isleginiň artmagy bilen gaplamak we çaphana pudagy köp pudaga öwrüldi....
  Koprak oka
 • Uglerodsyz kagyz saglyga zyýan berýärmi?

  Uglerodsyz kagyz saglyga zyýan berýärmi?

  Uglerodsyz göçürme kagyzy, hasap-faktura we kwitansiýa ýaly bir ýa-da birnäçe asyl nusgasyny talap edýän iş kanselýariýasy hökmünde ulanylýar. Göçürmeler köplenç dürli reňkli kagyzlardy.Köp adamlar uglerodsyz göçürme kagyzy adamyň saglygyna täsir eder diýip pikir edýärler. PCB (polihlorirlenen biphe ...
  Koprak oka
 • Uglerodsyz kagyz

  Uglerodsyz kagyz

  Koprak oka
 • Gowulaşmagy dowam ediň - KaiDun

  Gowulaşmagy dowam ediň - KaiDun

  2023-nji ýylda bellikleriň ulanylyşy artar we pudaklaryň köpüsinde bellikleri ulanmaly bolar.Dünýäniň dürli künjeklerinden sargytlar guýuldy.Zawodlar kuwwatyny yzygiderli ýokarlandyrmalydyrlar, ýogsam sargytlar wagtynda berilmez.Zawod 6 sany täze ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3