• Zawod sebiti
  0
 • işçiler
  0adamlar
 • önüm eksporty
  0ýurtlary
 • awtomatiki enjamlar
  0maşynlar
 • çaphanasy
  0maşynlar

esasy önümler

Esasy ýazgylar, ştrih-kod lentalary, kassa kagyzy, kompýuter kagyzy, ýelimleýji lenta, toner patronlary we çap önümleri, ofis sarp ediş materiallary, çap edilýän materiallar we ş.m.

 • Custörite bellik

  Custörite bellik

  Shörite iberiş bellikleri, gaplaýyş bellikleri, termiki bellikler we ş.m.

 • Ştrih kody

  Ştrih kody

  Dürli ululykdaky printer lentalaryny we reňkli ştrih kod lentasy , mum lentalary, mum we rezin lentalary, rezin lentalary özleşdiriň.

 • Malylylyk kagyz rulonlary

  Malylylyk kagyz rulonlary

  Lomaý termiki kagyz, kassa kagyzy.BPA-dan erkin çig mal ulanyň.

 • Uglerodsyz kagyz

  Uglerodsyz kagyz

  Uglerodsyz lomaý kagyz, kompýuter kagyzy.Dürli ululyklary düzüň.

 • Gaplamak lentasy

  Gaplamak lentasy

  Açyk we çap edilen lentalary öndürmek custom Düzeltmegi goldaň.

 • Toner Kartrij

  Toner Kartrij

  HP, Epson, Canon, dogan üçin toner patronlaryny özleşdiriň.

X

kompaniýanyň tertibi

25 ýyllyk ösüşden soň, Şanhaý Kaidun Office Equipment Co., Ltd., Pekin we Şanhaý ýaly Hytaýyň iri şäherlerinde 9 zawod bar.2000-nji ýylda “Yinghua” brendini döretdik.Yinghua tiz wagtdan Hytaýda meşhur marka boldy we eksport söwdasyny amala aşyrdy we şol bir pudakda bäsdeşlik edýän ajaýyp önümçilik we satuw toparyna eýe.Zawod, global müşderiler üçin çalt we amatly hyzmatlary hödürläp, her dürli ýöriteleşdirilen önümleri öndürip biler.

has köp oka>

hyzmatdaşlyk ýagdaýlary

 • 5 ýyllyk hyzmatdaşlyk

  5 ýyllyk hyzmatdaşlyk

  Kompaniýamyz we Delixi 2018-nji ýylda hyzmatdaşlyga başladylar. Kompaniýamyz ösdi ...

  has köp oka>
 • 2 ýyllyk hyzmatdaşlyk

  2 ýyllyk hyzmatdaşlyk

  Kompaniýa 2021-nji ýyldan bäri KFC bilen hyzmatdaşlyk edýär. Malylylyk bellikleri we ýylylyk bilen üpjün ediň ...

  has köp oka>
 • 4 ARYL Hyzmatdaşlyk

  4 ARYL Hyzmatdaşlyk

  Kompaniýa 2019-njy ýyldan bäri Burger King bilen hyzmatdaşlyk edýär. Burger King-i üpjün etdi ...

  has köp oka>
 • Omörite gaplama hyzmaty

  Omörite gaplama hyzmaty

  Şahsylaşdyrylan daşky gaplamalaryňyzy sazlamak üçin doly üpjünçilik zynjyrymyz bar

 • Özbaşdak bellikler zawody

  Özbaşdak bellikler zawody

  Etiketkalarymyz, lentalarymyz, kassa kagyzlarymyz häzirki zawodymyzda öndürilýär, bu çykdajylary azaltmaga we ýokary hilli taýýar önümleriň iberilmegini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 • Hünär hyzmaty

  Hünär hyzmaty

  25 ýyllyk önümçilik tejribesi isleýän önümleriňizi hakykata öwrüp biler.Biz diňe bir ýokary hilli bellikler öndürmek bilen çäklenmän, eýsem ygtybarly we çalt ummany daşamak hyzmatlaryny hem edýäris.

HABARLAR

iň soňky habarlar

Wrazyp boljak ýazgy näme?
Göni ýylylyk belligi VS ýylylyk geçiriş belligi
Malylylyk belligi näme?

23

Wrazyp boljak ýazgy näme?

Wrazylyp bilinýän ýazgylar, ulanyjylara dürli maksat bilen belliklere ýa-da ýüzlere maglumat ýazmaga ýa-da girizmäge mümkinçilik berýän tehnologiýa degişlidir.Adatça akylly bellikler ýa-da elektron syýa ýaly maglumatlary görkezip we saklap bilýän ýöriteleşdirilen materiallaryň ulanylmagyny öz içine alýar.Wrazylyp bilinýän ýazgylar becomin ...

has köp>

22

Göni ýylylyk belligi VS ýylylyk geçiriş belligi

Termiki bellikler we termiki geçiriş bellikleri ştrih-kodlar, tekst we grafika ýaly maglumatlary çap etmek üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, çap etmek usullary we çydamlylygy bilen tapawutlanýar.Malylylyk bellikleri: Bu ýazgylar, adatça, gämi ýaly etiketkanyň ömri gysga bolan programmalarda ulanylýar.

has köp>

21

Malylylyk belligi näme?

Malylylyk ýazgylary, termiki stiker bellikleri diýlip hem atlandyrylýar, önümleri, paketleri ýa-da gaplary bellemek üçin ulanylýan stiker ýaly materiallar.Termiki printer diýilýän ýörite printer bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Malylylyk bellikleriniň iki esasy görnüşi bar: termiki bellikler we termiki geçiriş belligi ...

has köp>